Swiha Ndjema, gwatsaho wa sayidiyé yé yurjensi holopitali El Maarouf

Publié en Catégorie: SANTE LUTTES HANDIES ET PSY

Ye ngamdjo wudjuwa wudji pvumbuwa ili rijulane, mrudi mriyeleze wo mpango wa hanyu, halafu mrambiye yenamna yaho mzalihaniho wahe fikrahanyu yinu?

NSiwanazijana watsanu rajulana harimwa zembawa zamatrangazo za facebook zabaliya ledzina la “Nkogno Ndzima”. Hamwando ngapvo ye mwanyasi Marie pvoko hasomo hazi zawu nfurumiyé naye ndewulo ngazi hapvo yaka ngena wujuzi zayidi harimwa ze hazi zaki lapitali, ngapvo na Fatuma pvoko ngeharimwa misomo yahusu ye swiha, hadungwa wajawu na Hachimia pvoko ngudungo misomo ya swarafa zawo wakazi ha dungwa wajawu ni Mkaya pvoko pvahe nge harimwa misomo ya wutundi wahe ze swarafa na hamwiso Nawal pvoko hasomo misomo yawuhakimu.

Wo wunkade wamatrangazo wunu wumbishiha randzi ndo wusiku pvafariki ye mwanamshe yakaya yikozani yafariku yena yemwana hahe. Baanda rafanya mahadisi pvwadzima hapvoyakaya zendrongo zika zirihafilisha hamasikitifu kabisa rikubaliyana wukaya ngelazimuwo rifanye ndrogowo zawusayidiya ye lapitali heze nchida zahatru.

Pvanu kedjakaya zo handani hula wufariki hwa mwanamshe yikozani ho lapitali reka ha tabu za zana hawu za mwenje. Hayizo zirisababisha ritsahe ndziya zawu shashiza ajali ndziro hama ndayizo pvoko ngazidjiriyawo owadzadze wahatru no wanawashe watru.
Ili wutsaha riyelewe ndro ze tabu ne mahutajiyo yaliyo yiho lapitali El Marouf kabula rejaka wufanya ndrongo zontsi mwanamshwa hatru Mdzima Marie mwanamshe pvoko ngeharimwa zehazi zawu nfurumiye harimwa muda wa maha kume na miyili baanda wuvumzi yakaya nuwo komori hende nawufanya utundi ili wutsaha yajuwe zayidi zila taambu owandrwahazi no wawade wazi yenshiyo yiho lapitali baada yafanya staji harimwa yelapitali El Maarouf. Harimwa wo muda wa staji wuwo wukaya shwabaha shawu hadisi nawala mazan furumiye wahe ledaho nana baadhwi yamadhwamana wa hazi wahe ledaho ili rikaye hawupvwamoja hawu tsaha shawiri dzima lijowukaya mufidi hapvo yakaya wondo waliyo ho dzihoni.
Pvanu pvorahundra ye fikira yawu paanga le tchama la Swiha Njema ritriya ndrongowo bili hoyitswani pvoko ndo mshindzi wawusababisha rishinde riwaswili no mdzo wunu. Ye yamwando ndo mkusamnyiho sino wandrahazi wahe ye lapitali ili rifanye hazi pvadzima heze fayida razidhukuru. Yeya pvili ndo wupvenufu wa swarafa wahe zemali nana ye zana zidjo wuparihaniha oharimwa ye fikra ili wutsaha womsahilisho nompvunguzo zetabu zahe mazanfurumiye hafayida yahe wowa wade.

Hopital El Maarouf

Ye hula El-Maarouf nganinya ndopvi mbadiliyanawo fikra ?

Harimwa womuda wuno Marie nde wushuhuliho nomlano shawiri watru bayina ye Dhwamana wa mwayiho yurjensi Daktari Djabir Ibrahim nana yema zan furumiye.

Ye ngamtsahawo mrambiye rongowo wuhusu yo msahilisho wawuhundra zihiro yiho Komori ?

Wo mlango wawuhundra dzihiro harimwa yentsi yahatru kawuja buha hanamna yawutosha ili yisababishe owawade wahundre dzihiro lakamiliha. El Maarouf lapitali ndzima yambwawo yamfano yiliyo tsena ho kapitali kayitsu shinda wuparihaniha na zana zatimu pvahe swiha katsujuwa huja hawukamilifu.

Owuro wuwo hayina mba ndrongowo yahusu ledzihiro hola ye zana ne malalawo ye mwade hawu owakalantsiza ye mwade ndo watsahawo yezindru yizo hapvo yakaya ye lapitali kayitsina zentchida zawuwaharimiya yezindru yizo.
Zinu zisababisha lapitali zinji zaki nafsia zibuwa ye milango hapvo yakaya zentchida zahwangaliya owawade hawudro ngwawo nizo sha pvahe ola rayiya katsundriha nathumuni yadjo lipva.

Yewo mpango wunu wa wakati mdzima hawu ngamtsahawo mdo sayidiya ye zana za dzihiro yiho Komori nadi ?

Yeza rikaza hitsoi apavasa randzi ndo wushinda rijimlise ze 500 Euros sina yehayina wujo jayiliwa ili rihule zana zidjo wuhubiri yembawa yo yurjensi. Bomgwahipvendze rijojipviwa yenge yikaya pvala rishindi womhono wukaya mle sha ya yalawa tsozi kadja saza yililo. Randza rangu rende hambapvi hunu mwandoni ili upuwa hayina ngayo rijo wujuwa huyipuwa amma howusoni yiho henamna ridjo wuwona womtamkuho waho wakazi ngazidjo wurisababisha ritriye mpango mhuwu hana wunu ndziyani no womsahilishiho hazi wahe mazanfurumiye nele dzihiro laho wawade liparihanihe.

Randza ritimizi hawurenga ye shwabaha shinu riyeshelezize wala wandru pvoko ambeseye ye fikira yinu raha kayija wayeleya riwambiye wukaya kayitsu ladhimu mndru yawundriha namakalima yawusababisha mndru ya purise ye fikrayinu hawukaya yiyo kayina wuriwaswilisha pvahanu. Nasi ngarishukuriyawo wala wandru yikayawo kwatsu rantsi wuritriya jitihadi nawhandza rende wusoni. Pvanu ngarihutajiyawo rifunge ye matsa hawukaya hari « fuwu dzima kalifusa nda »
Yewandzo mayelezo zayidi ngujo juwa wurandzishiya : contact.swhihandjema@gmail.com

Pour participer à la cagnotte et partager l’appel, c’est ici : « Améliorons le service des urgences de l’hôpital El-Maarouf ».

Interview réalisée le 2 février 2017 par Cases Rebelles.